Custom Pages
[vc_separator type='transparent' color='' thickness='' up='20' down='7']
Portfolio
[vc_separator type='transparent' color='' thickness='' up='20' down='7'] [social_icons type="normal_social" icon="fa-twitter" use_custom_size="yes" size="fa-lg" custom_size="17" link="http://twitter.com" target="_blank"] [social_icons type="normal_social" icon="fa-facebook" use_custom_size="yes" size="fa-lg" custom_size="17" link="http://www.facebook.com" target="_blank"] [social_icons type="normal_social" icon="fa-google-plus" use_custom_size="yes" size="fa-lg" custom_size="17" link="https://plus.google.com" target="_blank"] [social_icons type="normal_social" icon="fa-instagram" use_custom_size="yes" size="fa-lg" custom_size="17" link="http://instagram.com" target="_blank"] [social_icons type="normal_social" icon="fa-tumblr" use_custom_size="yes" size="fa-lg" custom_size="17" link="https://www.tumblr.com" target="_blank"] [vc_separator type="transparent" position="center" up="12" down="16"] [button target="_self" hover_type="default" color="#808080" hover_color="#fff" background_color="rgba(255,255,255,0.01)" hover_background_color="rgba(255,255,255,0.01)" border_color="#7a7a7a" hover_border_color="#ffffff" text="PURCHASE NOW" link="https://themeforest.net/item/bridge-creative-multipurpose-wordpress-theme/7315054?ref=QODE" font_size="12px"]

Regulamin

Regulamin zajęć dla dorosłych
DEFINICJE

Regulamin niniejszy dokument regulujący warunki uczestnictwa w kursach organizowanych
w Szkole Stepowania MyTap, stanowiący wzorzec umowy w rozumieniu art. 384 kodeksu
cywilnego, zawieranej pomiędzy Usługobiorcą a Usługodawcą o świadczenie usług;

MyTap/ Szkoła Beata Kędzia-Sowa prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą
pod nazwą Szkoła Stepowania MyTap ul. Dauna 72/17 30-629 Kraków NIP 7511665448
REGON 122523730.

Uczestnik/ Uczestnik zajęć osoba dobrowolnie biorąca udział w zajęciach tanecznych
grupowych lub indywidualnych prowadzonych w MyTap

Instruktor pracownik/ współpracownik MyTap prowadzący zajęcia w imieniu Szkoły

Cennik aktualne ceny zajęć tanecznych w MyTap dostępne na stronie www.mytap.pl

Oferta aktualna lista kursów i zajęć dodatkowych dostępnych w MyTap

Kurs kurs taneczny prowadzony przez Szkołę Stepowania MyTap w okresie od września
2023 do końca czerwca 2024 lub od października 2023 do końca czerwca 2024 (okres
trwania kursu nazwany został rokiem szkolnym)

Zajęcia zajęcia organizowane w ramach kursu, zgodnie z ofertą Szkoły, harmonogramem
zajęć i według wyboru Uczestnika, wskazanego w karcie zgłoszenia na wybrany kurs; zajęcia
odbywają się w zamkniętych grupach.

Grupa zamknięta grupa osób biorących udział w kursie organizowanym przez MyTap

Sala taneczna sala na której odbywają się zajęcia taneczne grupowe lub lekcje indywidualne
zlokalizowana w budynku Szkoły Stepowania MyTap ul. Dietla 93 w Krakowi

ZASADY OGÓLNE

1. Regulamin określa warunki uczestnictwa w kursach organizowanym przez MyTap oraz
zasady organizacji zajęć.
2. Uczestnikami zajęć organizowanych przez MyTap mogą być jedynie osoby, które
zaakceptowały niniejszy regulamin oraz mają uregulowaną opłatę za kurs, zgodnie z
aktualnym cennikiem dostępnym na stronie www.mytap.pl
3. Decyzja o uczestniczeniu w zajęciach organizowanych przez MyTap jest równoznaczna z
zaakceptowaniem poniższego regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych
zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. W przypadku dzieci
obowiązek ten dotyczy ich opiekunów prawnych.
4. Rejestracja na kurs oznacza deklarację uczestnictwa w zajęciach przez cały okres trwania
kursu tj. od września lub października 2023 do końca czerwca 2024.
5. Rezygnacja z uczestnictwa w kursie jest możliwa z minimum 1-miesięcznym
wyprzedzeniem. Chęć rezygnacji należy zgłosić pisemnie, emailem na adres
beata@mytap.pl do 10 dnia miesiąca poprzedzającego.
6. Uczestnik zajęć lub rodzic/prawny opiekun dziecka oświadcza, że u uczestnika zajęć nie
ma stwierdzonych przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych. W
przypadku dolegliwości fizycznych, kontuzji i poważnych problemów zdrowotnych należy
o tym poinformować prowadzącego przed zajęciami. Pełnoletnie osoby mogą uczestniczyć
w zajęciach na własną odpowiedzialność.
7. Regularne zajęcia taneczne nie odbywają się w czasie świąt, w dni ustawowo wolne od
pracy, w czasie przerw świątecznych, wakacji letnich oraz w jednym tygodniu ferii
zimowych.
8. W przypadku choroby lub niedyspozycji instruktora szkoła ma prawo wyznaczyć innego
prowadzącego w zastępstwie na te zajęcia bez konieczności wcześniejszego
poinformowania uczestników o tym fakcie.
9. Szkoła zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć w nagłych, nieplanowanych
przypadkach, po wcześniejszym powiadomieniu uczestników. W takim przypadku zajęcia
zostaną zrealizowane w innym terminie lub koszt odwołanych zajęć będzie uwzględniony
w opłacie za następny miesiąc.
10. W przypadku nieobecności na zajęciach uczestnik ma prawo odrobić zajęcia na innej
grupie w ciągu dwóch miesięcy od dnia wystąpienia nieobecności. Należy zgłosić mailowo
lub telefonicznie chęć odrobienia zajęć.
9. Szkoła ma prawo do zmiany grafiku zajęć (terminu, miejsca i instruktora grupy). Jeśli
zmiany takie uniemożliwiają uczestnikowi kontynuację zajęć, szkoła zwraca należność za
niewykorzystaną część kursu.
10. Szkoła nie ubezpiecza uczestników zajęć od nieszczęśliwych wypadków ani nie ponosi
odpowiedzialności za wypadki lub kontuzje powstałe podczas zajęć.

ZAPISY

1. Zapisy na kursy prowadzone w MyTap odbywają się wyłącznie poprzez wypełnienie
formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie www.mytap.pl
2. W przypadku chęci dołączenia do kursu w trakcie trwania roku szkolnego, można
zapisać się mailowo kontakt@mytap.pl lub telefonicznie 534 568 546
3. Liczba osób w grupach jest ograniczona, pierwszeństwo udziału mają osoby, które
uregulowały należną opłatę.
beata@mytap.pl
534 568 546
4. Szkoła zastrzega sobie prawo rozwiązania grupy w następujących przypadkach:
a. brak wystarczającej liczby osób chętnych na dane zajęcia
b. zmniejszenie się liczby uczestników w trakcie trwania zajęć, a połączenie grup nie jest
możliwe – w takich przypadkach nastąpi proporcjonalny zwrot wniesionej opłaty.

OPŁATY

1. Opłata za kurs powinna być uregulowana zgodnie z cennikiem dostępnym na stronie
www.mytap.pl.
2. Obowiązuje miesięczny system opłat za zajęcia. Opłatę za zajęcia taneczne należy uregulować
do 10 dnia bieżącego miesiąca (np. za wrzesień do 10 września).
3. Płatności należy dokonywać przelewem lub gotówką bezpośrednio u właściciela szkoły Beaty
Kędzi-Sowy. Pozostali instruktorzy nie przyjmują opłat miesięcznych.
Dane do przelewu:
Beata Kędzia-Sowa
mbank: 47 1140 2004 0000 3402 7421 9679
W tytule należy wpisać „Imię i nazwisko – pakiet – nazwa grupy/ dzień”
Przykład: „Joanna Kowalska – 2xtyg – Zaawansowana wtorki, Technika i Muzykalność
wtorki”
3. Miesięczna opłata jest opłatą stałą, niezależną od ilości zajęć w miesiącu. Opłata ta z
góry uwzględnia dni wolne od zajęć (dni ustawowo wolne od pracy, przerwy świąteczne,
ferie zimowe) i nie ulega zmianie według ilości zajęć w miesiącu. Kalendarz dni wolnych
dołączony jest do regulaminu jako załącznik nr 1.
4. Rejestracja na zajęcia do wybranej grupy wiąże się z systematyczną obecnością a
nieobecność nie zwalnia z opłaty miesięcznej. Nieobecności nie wpływają na zmniejszenie
opłaty, niewykorzystane zajęcia nie przechodzą na kolejny miesiąc. Wyjątek stanowią
poważne kontuzje oraz zdarzenia losowe. Każdy taki przypadek będzie rozpatrywany
indywidualnie.
5. Opłatę za zajęcia jednorazowe uczestnik zobowiązany jest uregulować przelewem przed
dniem, w którym odbywają się zajęcia lub gotówką w dniu zajęć przed ich rozpoczęciem.
6. Raz w roku szkolnym w przypadku minimum dwutygodniowej choroby istnieje możliwość
przesunięcia opłaty za niewykorzystane zajęcia na kolejny miesiąc po miesiącu, w którym
nieobecność wystąpiła, pod warunkiem telefonicznego lub mailowego powiadomienia o
nieobecności w terminie 3 dni, od daty pierwszych zajęć objętych nieobecnością.
7. Raz w roku szkolnym istnieje możliwość zawieszenia uczestnictwa na okres
dwutygodniowy pod warunkiem telefonicznego lub mailowego powiadomienie o chęci
takiego zawieszenia. W takim przypadku opłata za dany miesiąc będzie naliczona
proporcjonalnie do ilości wykorzystanych zajęć w miesiącu.
8. W innych przypadkach, przesunięcie opłaty na okres późniejszy nie jest możliwe.

ODRABIANIE NIEOBECNOŚCI

1. W przypadku nieobecności na zajęciach uczestnik ma prawo odrobić zajęcia na innej grupie w
ciągu dwóch miesięcy liczonych od dnia wystąpienia nieobecności.
2.Należy zgłosić mailowo lub telefonicznie chęć odrobienia zajęć.
beata@mytap.pl
534 568 546
3. Odrabianie jest możliwe wyłącznie przy dokonaniu pełnej opłaty za kurs za miesiąc
następujący po miesiącu, w którym wystąpiła nieobecność.

KORZYSTANIE Z SALI

1. Uczestnik może przebywać na sali wyłącznie pod okiem instruktora lub innej osoby
upoważnionej.
2. Samodzielne wejście na salę możliwe jest wyłącznie za zgodą instruktora lub osoby
upoważnionej.
3. Na sali obowiązuje zmienne obuwie taneczne lub inne z przeznaczeniem do tańca.
4. Szkody jakie powstaną na sali tanecznej z winy uczestnika pokrywa uczestnik lub jego
opiekun prawny w przypadku osób niepełnoletnich. Dotyczy to wszystkich przyrządów
dostępnych na sali, w tym podłogi tanecznej i luster.
5. Obowiązuje zakaz wnoszenia jedzenia i napojów na salę, z wyjątkiem napojów w
butelkach zakręcanych.

REJESTRACJA ZAJĘĆ

1. Fragmenty lekcji mogą być fotografowane lub nagrywane przez uczestnika zajęć tylko za
zgodą prowadzącego po ich zakończeniu. Zabrania się nagrywania lub fotografowania w
trakcie trwania zajęć.
2. Materiały przekazywane uczestnikom na zajęciach lub mailowo nie mogą być
upowszechniane bez pisemnej zgody przedstawiciela szkoły.
3. Szkoła zastrzega sobie prawo do rejestrowania fragmentów zajęć. Uzyskany w ten sposób
materiał fotograficzny lub nagrania mogą być publikowane przez MyTap w Internecie, a
także wykorzystywane do produkcji materiałów promocyjnych.
4. Uczestnik, który nie zgadza się na wykorzystanie jego wizerunku, ma prawo odmówić
udziału w filmowanych czy fotografowanych fragmentach zajęć czy warsztatów.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin jest dostępny na stronie www.mytap.pl
2. Wszelkie zmiany niniejszego regulaminu wymagają formy pisemnej oraz podania do
ogólnej wiadomości uczestników

Kalendarz dni wolnych

1 listopada (środa) – Wszystkich Świętych
11 listopada (sobota) – Święto Niepodległości
23 grudnia – 1 stycznia – Przerwa świąteczna (Boże Narodzenie)
6 stycznia (sobota) – Trzech Króli
19-25 lutego- Ferie zimowe (drugi tydzień ferii w Małopolsce)
1 kwietnia – Poniedziałek Wielkanocny
1-3 maja – Majówka
30 maja – Boże Ciało